Ave Philosophy! Morituri te salutant!

Blog grupe filozofa

У чему се по Канту састоји сврха историје? (или Политички карактер Кантове филозофије историје)

tarpe | 27 Jul, 2011 13:35


 

Питање којим се овде бавим је доста обухватно и да би се на њега одговорило мора се узети у обзир једна шира слика, која подразумева не само зависност Кантове историјско-политичке мисли од теоријско-етичке, студирање и разумевање његових текстова и повезивање његових идеја, него и оно чега у тим текстовима нема, или има али је мање уочљиво, а то је слика времена у коме се Кант формирао. Најпре би требало разумети ту „историјску нишу“, ту испреплетаност политичких и социјалних струјања времена, једном речју ту животну позадину, која готово у свакој теорији остане недоречена, а која је изузетно важна за разумевање политичких питања. Једно од филозофских дела у коме је кроз теоријски приказ изражена култура једног времена, читава једна традиција која подразумева владајућа али и њима супростављена мишљења, које одсликава духовни амбијент једне епохе је Платонова Држава. Када њој придодамо античку уметност и неке историјске списе имамо једну добру основу за разумевање тог миленијумима далеког времена. Модерна филозофија нема овакве списе, па је због тога битно сместити неку мисао у историјски контекст. Олакшавајућа околност је то што нам је то време ближе и што постоји низ других, нефилозофских сведочанстава, па уз помоћ њих можемо попунити празнине и стећи увид у целину.

Кантову политичку мисао није могуће у потпуности разумети без указивања на његову филозофију историје. Оне се такорећи међусобно објашњавају, указују једна на другу и обједињене су у Кантовој идеји о савршеном грађанском уређењу, а потом и у идејама космополитизма и вечног мира. Неки теоретичари тврде да „Кантов историјски пројекат садржи учење о примату политичке историје“. Због тога је потребно укратко указати на најбитније аспекте Кантове политичке филозофије, који ће нас довести до његових идеја о историји. При том ће бити узета у обзир три аспекта политичке филозофије: (1) политичке идеје Кантовог времена и њихов утицај на његову политичку мисао, (2) Кантово схватање друштвеног уговора и (3) његов однос према револуцији. Зашто баш ова три аспекта? Зато што се кроз њих прожимају три правца Кантовог размишљања о смислу историје: време (историјски оквир), промена (са природног на грађанско стање) и напредак (који се кроз револуцију догађа).

Кант је мислилац просвећености. Ипак, он није типични представник покрета просвећености. Просветитељство је филозофски покрет настао у осамнаестом веку и представља наставак рационалистичке филозофске струје из седамнаестог века. Рационалисти су  „водили борбу“ са традицијом, али и са емпристичком струјом, и на неки начин нису остварили своје идеје до краја. Многи од њих су, поучени примерима из науке, били принуђени да ревидирају и прилагоде нека своја учења цркви, неки су проглашавани за јерес и били принуђени да беже, итд. Све у свему, њихове идеје су преживеле, између осталог и кроз покрет просветитељства. Просветитељи су познати по свом неограниченом, а богами и несхватљивом, поверењу у људски разум (ум), а из те вере је потекао и тај, сада већ чувени, просветитељски оптимизам. Култ разума је повукао за собом идеју прогреса. На тој основи оптимизма и прогреса ће се десити Француска револуција, која ће промовисати слободу и једнакост, и из које ће се изнедрити социјализам и либерализам. Опозицију просветитељству и Француској револуцији, представљали су, са једне стране, конзервативци, који су били  критичари просветитељске једносмерности и заслепљености разумом, а са друге стране Џереми Бентам, као изднак енглеског емпиризма, у односу на кога су просветитељи изгледали као људи који једну догму мењају другом, који проналазе и устоличавају неког новог Бога, а не као весници прогреса и нових идеја. Између свих ових покрета постоје два мислиоца која су покушавала да помире многе од њих, препознавши у свима њима добре и напредне елементе. То су Џон Стјуарт Мил и Имануел Кант. И док се Мил усмерио у правцу развијања утилитаризма и његовог повезивања са слободом, и на тај начин остваривог напретка, Кант је из другог правца дошао до идеје напретка. Он је своју политичку мисао развио под утицајем просветитеља и Жан Жак Русоа, надограђујући и комплетирајући тако свој филозофски систем. И као што је Кант био емпиризмом пробуђени рационалиста, тако је био емпиризмом и својом теоријском филозофијом освећшени просветитељ. Његова идеја просвећености има чврст темељ и јасне границе, а таква је захваљујући коперниканском обрту и Русоовом утицају. Могли бисмо рећи да је просветитељство као покрет остало у сенци два велика „догађаја“ која су заувек изменила слику света: Француске револуције и Кантове филозофије. На неки начин, ти догађаји се и дан данас збивају.

Теорије друштвеног уговора имају за циљ да оправдају постојање државе. Код неких модерних мислилаца природном стању се супроставља друштвено стање или стање постојања државе. Код Канта је ствар нешто сложенија, јер он природном стању супроставља грађанско стање, због тога што неки облици друштвености могу постојати и у природном стању. Као и за Хобса, и за Канта је природно стање стање сталне могућности да дође до рата. И када рата нема људи су несигурни и угрожени. При напуштању природног стања кључни фактор је немогућност објективног и непристрасног пресуђивања у неком спору, и то је Локовски моменат у Кантовој теорији друштвеног уговора. Дакле, да би се спор између две завађене стране решио потребан је независни и непристрасни судија, а то је у овом случају држава.

Кантово схватање револуције је посебно важно за ову тему, јер револуција подразумева неку промену а промена доноси нешто ново, нешто напредно или назадно у историјском току (Кант је мислио напредно). Његов однос према револуцији је двојак. На први поглед је тај однос проблематичан, јер је по Канту револуција и добра и лоша, јер је он и одобрава и не одобрава.  Са једне стране, он је одушевљен Француском револуцијом из 1789 године и свим променама које је она донела. По Канту, револуције понекад пресецају еволутивни развитак света и доводе до битних скокова. Са друге стране, Кант се није слагао са насиљем које је Француској револуцији спроведено. Такође, он је у оквиру своје теорије права и државе  оспоравао људима (грађанима) право на побуну, што је један крајње проблематичан став.

Идеје о историји и њеној сврси се могу наћи у многим списима Кантовим. Ја ћу се у овом раду позабавити са следеће три идеје, покушавајући да прикажем неку општу скицу тог проблема:  идеја о односу природе и историје, затим теза о подели историје и на крају скицирање тока историје које је у великој мери одсликано кроз претходно изложено тј. њен политички садржај. 

План природе и усмереност историје. Идеја о сврси или циљу историје је код Канта, сходно његовој припадности просветитељском покрету, повезана са идејом напретка. Сваки човек, а самим тим и заједница којој припада и на крају крајева само човечанство, пролази кроз одговарајуће фазе, мења се напредујући ка неком циљу. Историја је по Канту усмерена ка некој сврси, ка достизању неког циља, ка остварењу неког стања. Прецизније речено, историја сама по себи и нема циљ. Питање из наслова овог текста, питање о сврси историје, има смисла само под претпоставком да је природа наменила неку сврху за човека. Постоје две опције – или историја има неку сврху, па се о њеном карактеру може расправљати, или је нема и као таква представља „бесмислени ток људске стварности“. По Канту, природа даје смисао човеку, а кроз човека и историји. Човек као субјект историје и сама историја развијају се по плану природе, ка највишој сврси природе а то је „једно стање општесветског грађанског поретка као скут у коме ће се развити све исконске обдарености људске врсте“. Упоредо се, дакле, развија појединац и заједница, као и целина свих заједница. Сваки је човек природно надарен за нешто и то треба да развија, да се усавршава, а усавршаваће се ако има услове за тако нешто. Ти услови зависе од поретка у ком човек живи. На овај начин се Кантов став о сврси природе из списа Идеја опште историје усмерене ка остварењу светског грађанског поретка може повезати са идејом о сврси природе из Критике моћи суђења где Кант каже да је прва сврха природе „човекова срећа, а друга њена сврха култура човека“. Идеја о сврховитости из првог списа је претпоставка о идеји о сврховитости из другог списа. Постоји хијерархија сврха а највиша од њих, која је уједно услов свих других, је остварење светског грађанског поретка. Кант то и тврди на једном месту у Критици моћи суђења када каже да  „формални услов под којим је природа једино у стању да постигне ту своју крајњу сврху, јесте оно устројство у односу људи једних према другима, у којем се у једној целини, која се зове грађанско друштво..., јер једино у таквом устројству може доћи до највећег развоја природних диспозиција“. Људи су надарени али то не значи да су привилеговани или поштеђени од стране природе. По Канту су само генији „љубимци природе“, али било да су у питању генији или они који то нису мора бити уложен велики напор од стране сваког човека да би се остварио. Просвећеност у човеку, реформа у заједници – тако бисмо могли назвати формулу развоја и напретка. Просвећеност доводи до реформи а реформе до среће, културе, мира, до једног амбијента у коме се људи могу остваривати.

Подела историје. Примарност филозофске историје над емпиријском. Кант дели историјску науку на светску (филозофску или априорну) и емпиријску. Светска историја је део филозофске концепције, аспект филозофије који се бави историјом. Тај покушај да се „филозофски... обради историја света према плану природе усмереном на потпуно грађанско уједињење“ је чудан и наизглед бесмислен, али се мора сматрати могућим и корисним, сматра Кант. Такав приступ историји делује као писање историје пре него што се догодила и због тога изазива недоумице. У томе се, пак, и огледа телеолошки карактер Кантове филозофије историје. Ми историју не можемо захватити као целину али зато у њу можемо „унети“ сврховитост (ред) и на тај начин надоместити оно што не можемо сазнати; захваљујући тој претпостављеној уређености можемо наставити да истражујемо и објашњавамо историју. Као што „техника природе“ није реална подељеност природе него претпоставка научног бављења природом, тако је и светска (филозофска) историја само методолошки конструкт. То је један телеолошко-нормативни подухват где се историја пише на основу „идеје какав би требало да буде светски ток кад би био саображен извесним разумним сврхама“. Ми претпостављамо какав би свет требало да буде, па онда једну такву слику света упоређујемо са постојећим светом и на основу тога пишемо историју и уочавамо ред и правилност у њој, њену сврху, њен смер. Кант није платониста, а самим тим ни просветитељ у уобичајеном смислу јер он не сматра да ми можемо сазнати суштину „идеалног“ или најбољег могућег света, поретка, човека и онда тај свет, тај поредак и тог човека устројити и унапредити сходно том знању. У том смислу је идеја о грађанском поретку као сврси историје регулативна идеја, идеја водиља, нешто што се не може знати у строгом смислу те речи али што ипак утиче на човекова истраживања тако што их усмерава. При том, светска или филозофска историја не истискује и не потцењује праву, емпиријски написану историју. Пре би се могло рећи да она представља њену надоградњу или њено проширење, па чак и њену основу. Она представља један Кантов предлог шта би још један филозоф или филозофски настројен историчар могао да уради у домену историјских истраживања. По Кантовом мишљању, историја је изузетно обимна и питање је како ће се будућа поколења према њој односити, како ће је вредновати. Они ће, вели Кант, „без сумње историју најстаријих времена...ценити само са гледишта онога што њих занима; наиме, по томе шта су народи и владе корисно или штетно учинили за остварење општесветског грађанског поретка“. Због тога је филозофска историја примарна у односу на емпиријску, јер служи као њено мерило. А то мерило је заправо резултат филозофске рефлексије.

Ток историје. Овај аспект је у великој мери изложен у првој половини рада. Овде ћу то само допунити и систематски изложити. У претходном одељку смо уочили разлике између једног претпостављеног нормативног и регулативног аспекта историје и једног другог, емпиријског аспекта. У спису Идеја опште историје усмерене ка остварењу светског грађанског поретка Кант наводи девет ставова у којима изражава своје виђење филозофске историје, оне која тек треба да се оствари. Француска револуција је за Канта од епохалног значаја јер она потврђује његову визију историје. Она је приближила људе вечном миру и светском грађанском поретку. Ту постоји један проблем. Да ли је сваки аспект револуције, па и терор који се у њој спроводи, оправдан тиме што револуција заузима тако битно место у филозофској историји? Кант није одобравао насиље у Француској револуцији, а са друге стране се чини да је оно оправдано оваквим схватањем историје, јер се насиље и друга зла која се кроз историју догађају могу схватити као цена коју људски род мора платити за остварење циља. Ако нема зла, онда нема ни добра, поготову ако је у питању овако високо рангирано добро какво је крајњи циљ историје. У том смислу можемо поставити питање да ли постоји нека друга верзија филозофске историје која ће допустити одређена зла као неопходна за остварење циља, али не зла типа насиља у Француској револуцији? Код Канта је тешко ускладити ова два аспекта, осим ако насиље у Француској револуцији не схватимо као освету, као нешто накнадно и непромишљено, без чега се револуција могла одиграти. У том случају можемо да помиримо Кантову наклоност према револуцији и одбојност према насиљу.

Кант је у свом спису Вечни мир изнео три услова која морају бити задовољена да би се сврха историје остварила а то су правило размишљање о природи једне политичке заједнице, затим искуства стечена током историје и добра воља да се овај искуствено и теоријски одабрани поредак прихвати. Он се, колико је то у његовој моћи било, побринуо за први и делимично трећи услов, а за остатак је потребно време.

            За крај, једна скица којом се може приказати Кантова филозофска историја (њена реконструкција) и сумирати оно о чему се у горепоменутих девет ставова говори:

 

ЧОВЕК И ЊЕГОВЕ ПРИРОДНЕ ОБДАРЕНОСТИ                                                                          ПОЈЕДИНАЦ

                                ↓ УСМЕРЕНОСТ КА ЊИХОВОМ ОСТВАРЕЊУ

   НЕДРУШТВЕНА ДРУШТВЕНОСТ                                                                                                           ПРОСВЕЋЕНОСТ

                                  ТЕОРИЈА ДРУШТВЕНОГ УГОВОРА

          ГРАЂАНСКО ДРУШТВО                                                                                                          ЗАЈЕДНИЦА

                                                                                                                                                                        

УСТРОЈСТВО ЈЕДНЕ ПОЛИТИЧКЕ ЗАЈЕДНИЦЕ (ПОРЕДАК)                                                    РЕПУБЛИКА

                                 ОДНОС МЕЂУ ПОЛИТИЧКИМ ЗАЈЕДНИЦАМА                                                

              САВЕЗ РЕПУБЛИКА    БЕЗБЕДНОСТ, ВЕЧНИ МИР                                            САВЕЗ РЕПУБЛИКА

                                                  НАЈВЕЋИ СТЕПЕН СЛОБОДЕ

 

 

 

Литература:

-          Имануел Кант, Ум и слобода, Идеје, Београд, 1974

-          Имануел Кант, Критика моћи суђења, БИГЗ, Београд, 1975

-          Иван Вуковић, Опонашање Бога, Издавачка књижарница Зорана Стојановића, Сремски Карловци/Нови сад, 2006

 

 

Komentari

Ротационные 4G прокси

Kecoach | 19/06/2021, 22:23

Промокод 1xbet при регистрации на сегодня

StevenLedge | 31/07/2021, 16:24

Действующий промокод 1xbet при регистрации на сегодня и действительный на весь 2021 год специально для вас. Можете сейчас скопировать данный промокод 1хбет у нас на сайте прямо сейчас.

Свежий Промокод хБет на Бесплатную Ставку

PtevenLedge | 02/08/2021, 22:43

Действующий Промо-код 1xBet для Регистрации перейти на сайт

Бонусный Промо-код 1 xBet на Сегодня

PtevenLedge | 03/08/2021, 11:47

Горячий Промо Код 1x Bet на Фрибет перейти на сайт

Бесплатный Промокод 1 xBet на 2021

PtevenLedge | 03/08/2021, 18:20

Горячий Промокод 1 хБет на Сегодня перейти на сайт

Актуальный Промо-код хБет на Ставку

PtevenLedge | 03/08/2021, 23:36

Надежный Промо Код 1хБет на Ставку перейти на сайт

Новый Промо Код 1хБет на 2021 год

PtevenLedge | 04/08/2021, 08:52

Рабочий Промокод 1xBet при Регистрации Промокод 1XBet При Регистрации На Сегодня

1XBET Slip Code

PtevenLedge | 04/08/2021, 11:11

XBET No Deposit Bonus go to the site

Promo Code For 1XBET

PtevenLedge | 04/08/2021, 18:13

XBET No Deposit Bonus Codes go to the site

No Risk Bet 1XBET

PtevenLedge | 05/08/2021, 07:37

1XBET Code Promo go to the site

1XBET Promo Code Ochish

PtevenLedge | 05/08/2021, 14:05

Promo Code 1XBET Free go to the site

Новый Промо-код Один Икс Бет на 2021 год

PtevenLedge | 05/08/2021, 22:03

Надежный Промо-код 1xBet при Регистрации перейти на сайт: vost

Безграничный Промокод 1 xBet на Сегодня

PtevenLedge | 06/08/2021, 00:27

Действующий Промокод хБет на Бесплатную Ставку перейти на сайт: modding

Бесплатный Промо Код 1 Икс Бет 2021

PtevenLedge | 06/08/2021, 02:51

Бесплатный Промо-код 1хБет 2021 перейти на сайт: adslgr

Бесплатный Промо Код 1x Bet на Ставку

PtevenLedge | 06/08/2021, 05:15

Горячий Промо Код xBet для Регистрации перейти на сайт: libng

Безграничный Промо-код Один Икс Бет при Регистрации

PtevenLedge | 06/08/2021, 15:46

Актуальный Промо-код 1xBet на Сегодня перейти на сайт: frenchtouch

Новый Промо Код 1xBet на Сегодня

PtevenLedge | 06/08/2021, 18:13

Свежий Промо-код 1 Икс Бет на Бесплатную Ставку перейти на сайт: allcharter

Бонусный Промокод 1 xBet на 2021 год

PtevenLedge | 07/08/2021, 02:09

Промо-код 1x Bet на Фрибет перейти на сайт: grand-medicine

Новый Промо Код 1xBet для Регистрации

PtevenLedge | 07/08/2021, 04:37

Новый Промо-код xBet на Сегодня перейти на сайт: stankomontag

Действующий Промокод Один Икс Бет на Ставку

PtevenLedge | 07/08/2021, 07:03

Горячий Промо-код 1х Бет на Ставку перейти на сайт: pronews24

Надежный Промо Код 1хБет для Регистрации

PtevenLedge | 07/08/2021, 19:46

Бонусный Промо Код 1хБет при Регистрации перейти на сайт: webarmada

Свежий Промо-код хБет на Ставку

PtevenLedge | 07/08/2021, 22:12

Безграничный Промо Код 1x на Фрибет перейти на сайт: serwin

Свежий Промо-код хБет на Сегодня

PtevenLedge | 08/08/2021, 00:39

Бонусный Промокод 1xBet на Ставку перейти на сайт: mcv26

Промо Код 1 хБет на Сегодня

PtevenLedge | 08/08/2021, 03:16

Рабочий Промо Код 1 xBet на Ставку перейти на сайт: samodelnii

Действующий Промокод Икс Бет на Бесплатную Ставку

PtevenLedge | 08/08/2021, 05:51

Свежий Промокод xBet на Бесплатную Ставку перейти на сайт: steklo-group

Бесплатный Промокод xBet при Регистрации

PtevenLedge | 08/08/2021, 08:25

Бонусный Промо-код xBet на 2021 год перейти на сайт: medenta

Официальный Промокод 1x на Ставку

PtevenLedge | 08/08/2021, 11:00

Действующий Промо Код 1x Bet на 2021 перейти на сайт: energoexpert

Промо-код хБет на Сегодня

PtevenLedge | 08/08/2021, 13:33

Промокод 1х Бет на 2021 перейти на сайт: burnovoding

Действующий Промо-код Один Икс Бет при Регистрации

PtevenLedge | 08/08/2021, 19:11

Бонусный Промокод 1xBet на Бесплатную Ставку перейти на сайт: photoukraine

Актуальный Промо-код 1хБет на Бесплатную Ставку

PtevenLedge | 08/08/2021, 22:25

Рабочий Промо Код 1x на 2021 год перейти на сайт: ruscircus

Безграничный Промо-код 1 хБет при Регистрации

PtevenLedge | 09/08/2021, 00:59

Надежный Промо Код 1х Бет на Ставку бесплатный промо код на 1xbet

Действующий Промо Код 1 xBet на 2021

PtevenLedge | 09/08/2021, 03:38

Бесплатный Промокод 1 Икс Бет на 2021 год промокоды на 1хбет на сегодня

Новый Промо-код хБет на Фрибет

PtevenLedge | 09/08/2021, 06:17

Действующий Промо Код Один Икс Бет 2021 промокоды на 1хбет на сегодня

Бонусный Промо-код 1xBet на 2021

PtevenLedge | 09/08/2021, 08:57

Бесплатный Промокод 1xBet для Регистрации промокоды на 1хбет на сегодня

Промо Код 1 xBet при Регистрации

PtevenLedge | 09/08/2021, 11:36

Горячий Промо Код 1xBet при Регистрации 1 икс бет промокод

Свежий Промокод Один Икс Бет на Ставку

PtevenLedge | 09/08/2021, 13:59

Свежий Промо Код 1xBet 2021 промокоды на 1xbet рабочие на ставку

Снять деньги автоматов вулкан

PtevenLedge | 09/08/2021, 22:06

Азино мобиле 777 клуб Азино 777 Зеркало Входа Сегодня

Казино опера минск отзывы

PtevenLedge | 10/08/2021, 01:03

Игровые автоматы книжки ра бесплатно

PtevenLedge | 10/08/2021, 03:42

Кто выигрывал в вулкане отзывы Azino Официальный Сайт Зеркало Рабочее

Азино мобайл 777 официальный сайт

PtevenLedge | 10/08/2021, 06:24

Как выиграть в вулкан 24 Фреш Вход В Личный

Казино азино официальное зеркало сайта

PtevenLedge | 10/08/2021, 09:08

Gaminator бонус за регистрацию Регистрация Вавада Играть Онлайн

Секс порно видео чаты

SeXtevenLedge | 12/08/2021, 00:08

Видеочат «Рунетки» является одним из ведущих лидеров секс и порно чатов Интернета, бесплатный порно видеочат Рунетки.. Здесь Вы всегда сможете найти сотни симпатичных. http://rt.ruletka18.com

Порно чат онлайн

SeXtevenLedge | 12/08/2021, 05:04

русский секс чат с молодыми рунетками. Трансляции молоденьких девушек в секс видео чате позволят вам скрасить ваш одинокий вечер, пообщаться с. http://rt.chatrulet-18.com

Секс чат рулетка

SeXtevenLedge | 12/08/2021, 07:27

Лучшая чат рулетка с девушками работает со всеми странами мира, и заканчивая неизвестными тропическими островами,. http://rt.chat-ruletka-18.com

Промокод Melbet при регистрации

MelaevenLedge | 13/08/2021, 03:06

Промокaод Melbet при регистрации https://t1p.de/73j8

Промокод Для Бк Бетвиннер

MelaevenLedge | 15/08/2021, 04:46

Промокод Бетвиннер На Сегодня При Регистрации https://salskselmash.ru/files/pages/?betvinner_promokod_pri_registracii_2020.html

Промокод При Регистрации На Бетвиннер

MelaevenLedge | 15/08/2021, 07:36

Бетвиннер Бонус Без Депозита

MelaevenLedge | 16/08/2021, 10:36

Промокод В Бетвиннер

MelaevenLedge | 16/08/2021, 13:39

Промокод В Бетвиннер

MelaevenLedge | 16/08/2021, 16:47

Рабочий Промокод Бетвиннер http://automnl.com/mb/amg/promokod_betwinner_na_segodnya_pri_registracii.html

Промокод Betwinner

MelaevenLedge | 16/08/2021, 19:41

Бетвиннер Бонус За Регистрацию http://whitephotoschool.ru/feed/pgs/betwinner_promokod_na_segodnya_2020.html

Промокод Бетвиннер Без Депозита

MelaevenLedge | 16/08/2021, 22:29

Где Взять Промокод Для Бетвиннер

Бонус Код 1хCтавка

MelaevenLedge | 17/08/2021, 23:31

Промокоды 1xStavka 2021

MelaevenLedge | 18/08/2021, 02:24

Промокод 1xStavka 2021

MelaevenLedge | 18/08/2021, 05:24

My 1XBET Promo Code

MelaevenLedge | 19/08/2021, 13:14

1XBET App Code

MelaevenLedge | 19/08/2021, 19:11

Promo Code Of 1XBET

MelaevenLedge | 19/08/2021, 22:02

1XBET Code

MelaevenLedge | 20/08/2021, 16:53

Promo Code For 1XBET

MelaevenLedge | 20/08/2021, 19:53

1XBET Gift Promo Code

MelaevenLedge | 20/08/2021, 22:42

Free Promo Code 1XBET

MelaevenLedge | 21/08/2021, 01:35

1XBET Latest Promo Code

MelaevenLedge | 23/08/2021, 21:16

1XBET No Deposit Bonus Code

MelaevenLedge | 24/08/2021, 00:17

1XBET Latest Promo Code

MelaevenLedge | 24/08/2021, 06:01

Promo Code Of 1XBET

MelaevenLedge | 24/08/2021, 11:43

Керамические обогреватели

MelaevenLedge | 25/08/2021, 23:16

Купить керамические обогреватели в Украине http://casper.net.ua/venev-zagadochnyj-i-interesnyj.html

Грузовые перевозки по всей Украине

MelaevenLedge | 30/08/2021, 14:36

Грузовые перевозки по всей Украине https://dostavka-gruza.com.ua/

Межгородские грузоперевозки

MelaevenLedge | 04/09/2021, 22:09

У нас вы можете заказать машину под грузоперевозки по Украине. грузоперевозки 12 тонн

Доставка грузов по Украине

MelaevenLedge | 05/09/2021, 01:02

Доставка грузов по Украине https://www.facebook.com/expresskr

Бонусный Промокод 1xBet на Бесплатную Ставку

MelaevenLedge | 05/09/2021, 23:41

Рабочий Промо-код Икс Бет на Сегодня Промокод 1хБет на Сегодня

Новый Промо Код 1 Икс Бет при Регистрации

MelaevenLedge | 06/09/2021, 02:35

Горячий Промокод Один Икс Бет на 2021 Промокод 1XBET на Сегодня Бесплатно

Надежный Промокод xBet на 2021 год

MelaevenLedge | 12/09/2021, 22:50

Промо Код хБет при Регистрации Промокоды 1xbet

Бонусный Промокод Икс Бет на Ставку

MelaevenLedge | 13/09/2021, 01:57

Бонусный Промо-код 1х Бет 2021 1xbet регистрация по промокоду

Свежий Промокод 1х Бет на Фрибет

MelaevenLedge | 13/09/2021, 05:06

Промо Код 1 хБет на 2021 год Промокод 1хбет при регистрации

1xbetbd Promo Code

MelaevenLedge | 13/09/2021, 08:04

1XBET No Deposit Bonus Code

MelaevenLedge | 13/09/2021, 11:06

Актуальный Промо Код 1х Бет на Фрибет

MelaevenLedge | 13/09/2021, 14:12

Новый Промокод 1х Бет на Бесплатную Ставку Промокод 1хБет на Сегодня Бесплатно

1XBET Code Promo Bonus

MelaevenLedge | 14/09/2021, 22:11

Free 1XBET Promo Code

MelaevenLedge | 15/09/2021, 01:14

Precision clean

MelaevenLedge | 15/09/2021, 09:32

Набор для чистки языка miradent https://spb.irrigator.ru/nabor-miradent-tong-clin-set-dlya-yazyka.html

прогон хрумером

MelaevenLedge | 15/09/2021, 15:07

1XBET Sports Promo Code

MelaevenLedge | 15/09/2021, 21:04

XBET No Deposit Bonus

MelaevenLedge | 16/09/2021, 00:04

1XBET Latest Promo Code

MelaevenLedge | 16/09/2021, 03:02

Promo Code For 1XBET

MelaevenLedge | 16/09/2021, 08:28

Promo Code For 1XBET Registration

MelaevenLedge | 16/09/2021, 11:06

Ixbet Promo Code

MelaevenLedge | 17/09/2021, 14:22

1XBET Welcome Bonus Code

MelaevenLedge | 17/09/2021, 23:03

Bonus Code 1XBET

MelaevenLedge | 18/09/2021, 01:52

1XBET Betting Code

MelaevenLedge | 18/09/2021, 04:30

1XBET Promo Code List

MelaevenLedge | 18/09/2021, 07:07

Promo Code For 1XBET Registration

MelaevenLedge | 18/09/2021, 13:10

1XBET App Promo Code

MelaevenLedge | 18/09/2021, 16:12

Today 1XBET Promo Code

MelaevenLedge | 18/09/2021, 19:06

1XBET No Deposit Bonus

MelaevenLedge | 18/09/2021, 22:03

X1bet Promo Code

MelaevenLedge | 19/09/2021, 00:56

1XBET No Deposit Bonus Code

MelaevenLedge | 19/09/2021, 03:49

Promo Code Of 1XBET

MelaevenLedge | 19/09/2021, 06:26

Free Bet Promo Code 1XBET

MelaevenLedge | 19/09/2021, 14:43

Free Promo Code 1XBET

MelaevenLedge | 19/09/2021, 17:37

1XBET Free Promo Code

MelaevenLedge | 19/09/2021, 20:32

Бесплатный Промо Код 1 xBet на Бесплатную Ставку

MelaevenLedge | 20/09/2021, 22:39

Рабочий Промокод 1х Бет на 2021 год http://www.finar.ru/pub/inc/1xbet_promokod_pri_registracii___bonus_1.html

Ivory Lace Collar Necklace Handmade

MelaevenLedge | 21/09/2021, 09:06

Ivory Lace Collar Necklace Handmade, Cream Crochet Collar for Women, Kids Crocheted Detach Collar https://www.etsy.com/listing/1021612161/ivory-lace-collar-necklace-handmade

1XBET Code Promo

MelaevenLedge | 21/09/2021, 19:43

1XBET Slip Code

MelaevenLedge | 21/09/2021, 22:35

купить справку для замены водительских прав

MelaevenLedge | 22/09/2021, 01:48

водительские права купить без прохождения https://vk.com/wall-192423692_1506

купить медсправку для водительских прав

MelaevenLedge | 22/09/2021, 10:46

можно ли купить водительские права http://credencegroup.com/awards/inc/1xbet_latest_promo_code.html

1XBET Promo Code Youtube

MelaevenLedge | 23/09/2021, 01:02

1XBET Gh Promo Code

MelaevenLedge | 23/09/2021, 12:32

Free Promo Code For 1XBET

MelaevenLedge | 23/09/2021, 15:54

1XBET Promo Code Youtube

MelaevenLedge | 23/09/2021, 19:27

1XBET Promo Code Free

MelaevenLedge | 24/09/2021, 01:54

1XBET No Deposit Bonus

MelaevenLedge | 24/09/2021, 08:03

промокод в 1xbet при регистрации

MelaevenLedge | 25/09/2021, 12:16

промокод при регистрации 1хбет 1xbet регистрация по промокоду

промокод на 1 х бет при регистрации

MelaevenLedge | 25/09/2021, 16:51

промо код при регистрации 1xbet промокод 1xbet на первый депозит

1XBET Promo Code No Deposit

MelaevenLedge | 25/09/2021, 20:32

промокоды 1xbet при регистрации

MelaevenLedge | 26/09/2021, 13:13

промокод 1xbet при регистрации промокод на 1хбет

промокод 1хбет при регистрации

MelaevenLedge | 26/09/2021, 16:57

Promo Code For 1XBET Registration India Bonus up to 13000 INR

MelaevenLedge | 28/09/2021, 08:09

Promo Code For 1XBET Registration India Bonus up to 13000 INR http://frankfinn.com/news/1xbet_new_registration_promo_code_india_bonus_up_to_13000_inr.html

Промокод в 1XBET при регистрации Получи бонус!

MelaevenLedge | 28/09/2021, 13:04

Промокоды на 1XBET рабочие Забирай БОНУС Переходи! http://vost.ru/includes/pages/promokod_1xbet_na_segodnya_besplatno_2021.html

Промокод для ставки 1XBET Получи бонус!

MelaevenLedge | 28/09/2021, 16:50

Рабочий промокод 1XBET Бонус до 32500 рублей http://vizvilagnap.hu/includes/pages/?1xbet_promokod_pri_registracii_2021_na_segodny.html

Грузоперевозки Киев Черновцы

MelaevenLedge | 28/09/2021, 20:47

Попутные Грузы По Украине https://dostavka-gruza.com.ua/

Промокод 1ХБЕТ на сегодня Бонус 32500 рублей.

MelaevenLedge | 29/09/2021, 00:58

Бесплатные промокоды 1XBET Получи бонус! http://adok.ru/news/ph/promokod_pri_registracii_1xbet_2020_rabochiy.html

Бесплатные прогнозы на спорт от экспертов

JamesareXt | 21/02/2022, 17:40

У нас Вы найдете бесплатные прогнозы от команды профессионалов, а также экспресс ставки на хоккей. Прогнозы публикуются на сегодня https://datarhiv.ru/

Промокоды на 1хбет

JamesareXt | 22/02/2022, 23:57

Промокод 1xbet 2022

LeropdareXt | 23/02/2022, 10:13

Промокоды 1xbet

LeropdareXt | 23/02/2022, 13:18

1 xbet промокод при регистрации на сегодня https://svplanet.ru/wp-content/plugins/elements/1xbet_2020_promokod_pri_registracii___bonus_6500_rubley.html

Купон на бесплатную ставку 1xbet

LeropdareXt | 23/02/2022, 17:32

1 x bet промокод

LeropdareXt | 23/02/2022, 22:46

промокод 1xbet 2022

LeropdareXt | 24/02/2022, 00:05

Новости спорта и прогнозы на спорт на сегодня

LeropdareXt | 24/02/2022, 16:17

Новости спорта и прогнозы на спорт на сегодня https://datarhiv.ru/category/prognozy-na-futbol/

накрутка

Anthonymiz | 27/02/2022, 04:15

1xbet Promo Code Mongolia

LeropdareXt | 21/03/2022, 18:21

Code De Promo 1xbet

LeropdareXt | 21/03/2022, 21:00

Comment Obtenir Son Code Promo 1xbet

LeropdareXt | 21/03/2022, 21:51

Re: У чему се по Канту састоји сврха историје? (или Политички карактер Кантове филозофије историје)

LeropdareXt | 22/03/2022, 01:18

Wisdоm is а mixture of еxperiеncе, cоurage аnd intelligеncе

Frenchmxjf | 23/03/2022, 03:42

We tend to think оf grеat thinkеrs and innоvatоrs as sоloists, but thе truth is that the grеatest innovаtivе thinking doesn't оccur in a vacuum. Innоvation rеsults from cоllаbоrаtiоn.

свежие промокоды на 1xbet

LeropdareXt | 23/03/2022, 14:14

активные промокоды 1хбет

LeropdareXt | 23/03/2022, 16:57

Promo Code 1XBET 2022

JamesareXt | 28/03/2022, 00:27

1XBET Referral Code https://www.google.com/travel/trips/s/Ugw1K0uS7SwSYg91ZD94AaABLKgBp_imBw

1XBET Promo Code Registration

LeropdareXt | 31/03/2022, 17:48

Free 1XBET Promo Code https://sneakerlinks.com/wp-content/pages/?1XBET_Active_Promo_Code_Bonus.html

Promocode Of 1XBET

LeropdareXt | 01/04/2022, 06:03

1XBET Latest Promo Code http://scas.org.uk/wp-content/pages/1XBET_Promo_Code_Today_Bonus.html

Free Promo Code 1XBET

LeropdareXt | 01/04/2022, 13:06

1XBET Promotions https://uolsys.com/fpdi/inc/1xbet_promo_code_registration_bonus_130.html

1XBET Promo Code Georgia

LeropdareXt | 01/04/2022, 15:44

1XBET Free Bet Code https://www.bizzbeginnings.com/wp-content/pages/1xbet_promo_code_registration_bonus_130.html

Today 1XBET Promo Code

LeropdareXt | 01/04/2022, 18:34

1XBET Promo Code 2018 https://www.starstandard.org/media/phs/?1xbet_promo_code_registration_bonus_130.html

1XBET App Promo Code

LeropdareXt | 02/04/2022, 03:06

1XBET Code Check http://masterfireplaces.in/news/1xbet_promo_code_registration_bonus_130.html

1XBET Free Bet Promo Code

LeropdareXt | 02/04/2022, 05:55

1XBET Ng Promo Code http://street77.com/wp-content/pages/1xbet_promo_code_registration_bonus_130.html

1XBET Promokod

LeropdareXt | 05/04/2022, 23:04

Промокод На 50 Рублей 1XBET http://adok.ru/news/ph/promokod_pri_registracii_1xbet_2020_rabochiy.html

Промокод На Бесплатную Ставку 1XBET

LeropdareXt | 06/04/2022, 04:18

Промокод Один 1XBET http://pervoeradio.ru/media/pic/1xbet_promokod-2021-besplatno-bonus.html

Купон На Бесплатную Ставку 1XBET

LeropdareXt | 06/04/2022, 09:23

Рабочие Промокоды 1XBET http://roof-ms.ru/articles/pages/1xbet_promokod-na-stavku.html

Промокод 1XBET 2021

LeropdareXt | 06/04/2022, 19:04

Промокод Для 1ХБЕТ При Регистрации http://exf.ru/news/pages/1xbet_promokod_pri_registracii_2021.html

Промокод На Бонусы И Подарки 1XBET

LeropdareXt | 08/04/2022, 16:18

Купоны На 1XBET http://ort.spb.ru/pma/inc/?promokod_1xbet_na_segodnya_besplatno_pri_registracii.html

Промокод При Регистрации 1XBET 2021

LeropdareXt | 08/04/2022, 19:13

Промокод 1XBET 2021 Бесплатно http://metodika.ru/forum/files/pages/oficialnyj_promokod_1xbet_na_segodnya_2021_6500.html

1XBET Промокод На Деньги 2021

LeropdareXt | 09/04/2022, 02:31

1XBET Промокод Сегодня http://requiem-online.ru/files/pages/1xbet_sajt_registraciya_2021_promokod.html

Промокод 1ХБЕТ При Регистрации

LeropdareXt | 09/04/2022, 16:10

Промокоды 1х https://whitestudios.ru/kassa/incs/promokod_1xbet_na_segodnya_2021_bonus_6500_pri_registracii.html

Купон На Бесплатную Ставку 1XBET

LeropdareXt | 09/04/2022, 19:44

Промокод 1ХБЕТ На Ставку http://www.newlcn.com/pages/news/promokod_1xbet_na_segodnya_2020___bonus_6500_rubley.html

Промокод На Бесплатную Ставку 1ХБЕТ

LeropdareXt | 10/04/2022, 19:46

Промокод На Экспресс 1XBET http://greenpes.com/includes/pages/promokod_pri_registracii_1xbet_na_segodnya_bonus_6500_na_2021.html

Промокод Для 1XBET При Регистрации

LeropdareXt | 10/04/2022, 22:47

Промокод На Купон 1XBET https://rostovchanka-media.ru/core/pages/index.php?promokod_pri_registracii_1xbet_na_segodnya_bonus_6500_besplatno.html

Рабочие Промокоды На 1XBET

LeropdareXt | 11/04/2022, 04:49

Бесплатный Промокод На 1XBET http://poloniya.ru/files/flib/pages/?promokod_pri_registracii_1xbet_na_segodnya_bonus_6500.html

Промо На 1XBET

LeropdareXt | 11/04/2022, 13:41

Промокод В 1XBET http://ukranew.com/wp-content/uploads/2015/pages/1xbet_promokodu_na_segodnya_2021_6500.html

Промокод На Хбет

LeropdareXt | 11/04/2022, 16:36

1XBET Промокод На Сегодня http://politua.ru/news/pages/1xbet_promokodu_na_segodnya_2021_rabochie.html

Купон На Ставку 1XBET

LeropdareXt | 13/04/2022, 01:27

1XBET Промокод На Бесплатную Ставку https://badgerboats.ru/themes/middle/?1xbet_promokodu_pri_registracii_2021.html

Промокод На 50 Рублей 1XBET

LeropdareXt | 13/04/2022, 04:21

Свежие Промокоды 1XBET https://gerillaoneletrajz.hu/wp-includes/list/?1xbet_bonus_pri_registracii_2020.html

1XBET Промокод 6500

LeropdareXt | 13/04/2022, 13:24

Один Икс Бет Промокод http://glagol-info.com/themes/Glagoi/promokodu_1xbet_2021_besplatno_registraciya.html

Промокод На Икс Бет

LeropdareXt | 13/04/2022, 16:40

Промокод На Фрибет 1XBET http://fact-planet.ru/pages/news/promokodu_1xbet_2021_na_segodnya.html

Бесплатный Промокод 1XBET На Сегодня

LeropdareXt | 13/04/2022, 19:16

Промокод На Бесплатную Ставку 1XBET 2021 http://arzi.ru/includes/pages/promokodu_1xbet_2021_besplatno_pri_registracii.html

Промокод На 1XBET На Деньги

LeropdareXt | 14/04/2022, 00:44

Действующий Промокод На 1XBET http://neotrack.ru/gps/pages/promokod_pri_registracii_1xbet_2021_bonus_6500.html

1XBET Промокод На Бесплатную Ставку 2021

LeropdareXt | 14/04/2022, 03:37

Купоны В 1XBET http://whitephotoschool.ru/feed/pgs/promokod_pri_registracii_1xbet_2020.html

Промокод На Подарок 1XBET

LeropdareXt | 15/04/2022, 07:08

1XBET Промокод Сегодня http://spbsseu.ru/page/pages/1xbet_bonus_pri_registracii_2020.html

Магазин Промокодов 1XBET

LeropdareXt | 15/04/2022, 10:51

Купоны 1XBET http://mospik.ru/wa-sources/pgs/1xbet_bonus_pri_registracii_2020.html

Промо Код 1XBET На Ставку

LeropdareXt | 15/04/2022, 14:44

Рабочий Промокод 1XBET http://gorod28.ru/blogs/pages/1xbet_bonus_pri_registracii_2020.html

Промокод На Промо Баллы 1XBET

LeropdareXt | 15/04/2022, 18:54

Промокод 1XBET На Игры http://saratovturizm.ru/interesting/pages/1xbet_bonus_pri_registracii_2020.html

Код Купона 1XBET

LeropdareXt | 16/04/2022, 06:33

Промокод 1ХБЕТ На Сегодня http://ar29.ru/pars/doms/1hbet_bonus_pri_registracii_2020.html

Промокод На Бесплатную Ставку 1XBET 2021

LeropdareXt | 16/04/2022, 10:47

Промокод 1XBET На Бесплатную Ставку http://trial-tour.ru/wp-content/themes/your-tmp/bukmekerskaya_kontora_1hbet_bonus_pri_registracii_6500_rubley.html

Лучшие Промокоды На 1XBET

LeropdareXt | 16/04/2022, 16:42

Бесплатные Купоны 1ХБЕТ http://www.td-belarus.ru/email/pgs/promokod2021.html

Купон Для 1XBET

LeropdareXt | 16/04/2022, 22:36

Промокод 1xbet можно ввести как при регистрации (актуально для новых пользователей букмекерской конторы), так уже и из авторизованного аккаунта. Для этого подарочный бонус код потребуется ввести в купоне ставок. https://dostavka-gruza.com.ua/promokody-1khbet-na-segodnya-pri-registraczii/

Код Купона 1XBET

LeropdareXt | 17/04/2022, 17:23

Купоны 1ХБЕТ 2021 http://mdday.ru/wp-includes/images/pages/bk_1hbet_bonus_pri_registracii_6500_rubley.html

1XBET Регистрация Промокод

LeropdareXt | 18/04/2022, 03:58

Бесплатный Промокод На 1XBET http://mfa.ru/includes/pages/1xbet_bonus_pri_registracii_2019_2020.html

Действующие Промокоды На 1XBET

LeropdareXt | 18/04/2022, 05:11

Промокод На 1XBET На Деньги http://zvezda.spb.ru/mts/inc/1xbet_bonus_pri_registracii_2019_2020.html

Промокод На 1x

LeropdareXt | 18/04/2022, 06:22

Xbet Промокод http://hosdom.ru/wp-content/pages/?1xbet_bonus_pri_registracii_2019_2020.html

Промокод На Ставку 1XBET 2021

LeropdareXt | 18/04/2022, 16:24

Купон В 1ХБЕТ https://stankomontag.ru/doc/incs/promokodu_na_1hbet_pri_registracii_bonus_6500_rubley.html

Промокод 1ХБЕТ При Регистрации

LeropdareXt | 18/04/2022, 17:35

Промокоды В 1XBET 2021 http://www.kemrccs.ru/manager/pages/1hbet_promokod_na_segodnya_pri_registracii_bonus_6500_rubley.html

Промокод На Ставку 1ХБЕТ

LeropdareXt | 18/04/2022, 20:24

Рабочие Промокоды 1ХБЕТ http://l2aw.ru/news/art/1xbet_promokod__1.html

Промокод На Одиночную Ставку 1XBET

LeropdareXt | 19/04/2022, 01:17

Один Икс Бет Промокод https://kovalska-logistic.com.ua/include/wli/1xbet_promokod__1.html

Промокод 1х

LeropdareXt | 19/04/2022, 11:04

Купоны 1XBET http://dtpinfo.net/wp-includes/pages/1xbet_promokod__1.html

Промокод На 1 X Bet

LeropdareXt | 19/04/2022, 12:20

Бесплатный Купон 1XBET http://hosdom.ru/wp-content/pages/?1xbet_oficialnyj_sajt_registraciya_po_nomeru_telefona.html

Бесплатные Промокоды В 1XBET

LeropdareXt | 19/04/2022, 13:33

Бесплатный Купон 1XBET http://rich-health.ru/wp-content/languages/?1xbet_oficialnyj_sajt_mobilnaya_versiya_registraciya.html

Промокод На Первый Депозит 1XBET

LeropdareXt | 19/04/2022, 16:03

1XBET Промокод Сегодня http://kbelyaev.ru/pub/pages/1xbet_registraciya_segodnya_2020.html

Промокод На 1x

LeropdareXt | 19/04/2022, 18:37

Промокод На 1XBET http://spbfoto.spb.ru/karelia/inc/1xbet_promokod__1.html

Промокод 1XBET На Сегодня Бесплатно

LeropdareXt | 19/04/2022, 19:52

Купон 1XBET http://liblermont.ru/pages/ph/?1xbet_promokod__1.html

Промокод При Регистрации В 1XBET

LeropdareXt | 19/04/2022, 23:30

1х Промокод http://dreamworlds.ru/engine/pages/registraciya_1xbet_po_telefonu_2020.html

Промо Код При Регистрации 1XBET

LeropdareXt | 20/04/2022, 00:40

Промокоды Для 1XBET 2021 https://www.fotostoki.ru/articles/1xbet_promokod__1.html

Промокод На 1XBET На Сегодня

LeropdareXt | 20/04/2022, 01:50

Промокод 1XBET 2021 Бесплатно https://whitestudios.ru/kassa/incs/1hbet_registraciya_mobil_2020.html

Dodaj komentar

Zapamti me

 
Powered by blog.rs