Ave Philosophy! Morituri te salutant!

Blog grupe filozofa

Anaksagora (500.-428. god.p.n.e)

ivanpetrovic | 26 Avgust, 2008 16:40

Iako Anaksagora u svoju filozofiju ubacuje mišljenja svojih predhodnika, on unosi i dosta originalnosti u dotadašnju filozofiju. On prhvata od Parmenida mišljenje da je bitak jedan, da nema mnoštva, a sa druge strane podržava Empedokla u mišljenju da se sve menja, da prelazi iz jednog oblika u drugi. Za njega propadanje nije nikakav ne-bitak, već menjanje, međusobno mešanje i rastavljanje. Tu dolazi i do sličnosti sa Heraklitovim mišljenjem da su sve stvari u ravnoteži, da ne nastaju i ne nestaju, već se samo pretvaraju iz jednog oblika u drugi.

Pod svim stvarima Anaksagora podrazumeva takozvane homeomerije  - beskrajne, nedeljive, nepromenljivim česticama svega. Kao glavni sastojci svega, homeomerije su istinske klice ili seme (grč. spermata), one se nalaze u beskrajnom mnoštvu kombinacija od kojih nastaju pojedinačne stvari. Između homeomerija nema praznog prostora i nema kraja njihovim stalnim deobama i mešanjima. Početak svega Anaksagora vidi kao beskrajnu mešavinu bezbrojnih klica podeljenih u isto tako beskonačne delove. Homeomerije su bile toliko izmešane da nije bilo moguće razaznati pojedinačne stvari. Sve je bilo pomešano sa svačim. Red i harmoniju među homeomerijama uveo je i obezbedio beskonačni um (grč. nous). Um je taj koji je uveo sve pojedinačne stvari i njihove kvalitete. Um postoji sam za sebe, apsolutno je čist, sveznajuć i svemoćan. Obrazovane stvari ipak zadržavaju određene atribute haotičnosti u kojima su se nalazile. U svakoj pojedinačnoj stvari postoje sve vrste homeomerija, a one koje preovlađuju daju određene kvalitete, atribute toj stvari.

Anaksagora je nesumnjivo prvi ubacio um u svoju filozofiju. Može se primetiti da je velika većina presokratovskih filozofa zasnivala svoje učenje na materijalizmu. Anaksagora uvodi novinu u svetu filozofije. Kasnije je jedino njemu (od svih presokratovaca) Aristotel pridao važnost, jer je naslutio jedno od četiri počela koje je on razvio u svojoj filozofiji. Više o Anaksagori na wikipediji.

Sledeći filozofi - Leukip i Demokrit

Predhodni filozof - Empedokle

 
Powered by blog.rs